SIOM OpenIR  > 中科院强激光材料重点实验室
浏览条目

浏览/检索结果: 共875条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Laser-damage characteristics of Nd: glass active mirrors 期刊论文
Appl. Optics, 2017, 卷号: 56, 期号: 2, 页码: 312
作者:  Liu, Xiaofeng;  Gao, Yanqi;  Sun, Jian;  Li, Dawei;  Zhu, Meiping;  Hu, Guohang;  Zhang, Weili;  Zhao, Yuan'an;  Shao, Jianda;  yazhao@siom.ac.cn;  jdshao@mail.shcnc.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:33/0  |  提交时间:2017/12/25
High transparency Cr,Nd:LuAG ceramics prepared with MgO additive 期刊论文
J. Eur. Ceram. Soc., 2017, 卷号: 37, 期号: 6, 页码: 2459
作者:  Zhang, Pande;  Chai, Baoyan;  Jiang, Benxue;  Jiang, Yiguang;  Chen, Shuilin;  Gan, Qijun;  Fan, Jintai;  Mao, Xiaojian;  Zhang, Long;  jiangsic@foxmail.com;  lzhang@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:29/0  |  提交时间:2017/12/25
Influence of Ce ion Concentration on Fluorescence Properties of Ce: TAG-Al2O3 Eutectic Mixed Crystals 期刊论文
Cryst. Res. Technol., 2017, 卷号: 52, 期号: 7
作者:  He, Chongjun;  Sai, Qinglin;  Xia, Changtai;  Hu, Huiling;  hechongjun@nuaa.edu.cn
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2017/12/25
Tunable colorimetric performance of Al2O3-YAG:Ce3+ eutectic crystal by Ce3+ concentration 期刊论文
J. Lumines., 2017, 卷号: 186, 页码: 68
作者:  Sai, Qinglin;  Xia, Changtai;  saiql@siorn.ac.cn;  xia_ct@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:13/0  |  提交时间:2017/12/25
Sol-Gel-derived Mesoporous Calcium Aluminum Phosphate Bioactive Glasses with High Surface Area 期刊论文
无机材料学报, 2017, 卷号: 32, 期号: 1, 页码: 107
作者:  Ma PF(马鹏飞);  Li RH(李日红);  Zhang L(张龙);  mapf@shanghaitech.edu.cn;  lirihong@siom.ac.cn;  lzhang@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2017/12/25
Ultrafast Nonlinear Optical Properties of a Graphene Saturable Mirror in the 2 mu m Wavelength Region 期刊论文
Laser Photon. Rev., 2017, 卷号: 11, 期号: 5
作者:  Wang, Gaozhong;  Wang, Kangpeng;  Szydlowska, Beata M.;  Baker-Murray, Aidan A.;  Wang, Jing Jing;  Feng, Yanyan;  Zhang, Xiaoyan;  Wang, Jun;  Blau, Werner J.;  wangkangpeng@msn.com
收藏  |  浏览/下载:30/0  |  提交时间:2017/12/25
Study of effects of Te addition and oxygen contamination on the surface short range order structure of Ge-Bi-Se glass by XPS 期刊论文
J. Alloy. Compd., 2017, 卷号: 712, 页码: 560
作者:  Yin, Haiwei;  Liu, Yinyao;  Li, Lei;  Zheng, Jianhua;  Zeng, Huidan;  Chen, Guorong;  liuyinyao@siom.ac.cn;  grchen@ecust.edu.cn
收藏  |  浏览/下载:16/0  |  提交时间:2017/12/25
Re-clustering of neodymium ions in neodymium, buffer ion-codoped alkaline-earth fluoride transparent ceramics 期刊论文
Crystengcomm, 2017, 卷号: 19, 期号: 31, 页码: 4480
作者:  Jiang, Yiguang;  Jiang, Benxue;  Jiang, Nan;  Zhang, Pande;  Chen, Shuilin;  Fan, Jintai;  Su, Liangbi;  Li, Jiang;  Zhang, Long;  jiangsic@foxmail.com;  lzhang@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2017/12/25
Tb3Al2.5 Ga2.5O12 transparent ceramic for magneto-optical application 期刊论文
Int. J. Appl. Ceram. Technol., 2017, 卷号: 14, 期号: 3, 页码: 399
作者:  Hao, Deming;  Feng, Yue;  Tang, Yanru;  Yi, Xuezhuan;  Zhang, Shuai;  Chen, Chong;  Lin, Hui;  Zhou, Shengming;  zhousm@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2017/12/25
Stimulated emission and laser behaviors of Nd3+/Yb3+ Co-doped phosphate glass fiber 期刊论文
物理学报, 2017, 卷号: 66, 期号: 16
作者:  Lin Zhi-Quan;  Yu Chun-Lei;  He Dong-Bing;  Feng Su-Ya;  Zhang Lei;  Chen Dan-Ping;  Hu Li-Li;  sdycllcy@163.com
收藏  |  浏览/下载:19/0  |  提交时间:2017/12/25