SIOM OpenIR  > 信息光学与光电技术实验室
浏览条目

浏览/检索结果: 共562条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Vortex Ti:Sapphire laser by using an intracavity spot-defect spatial filter 期刊论文
Opt. Laser Technol., 2017, 卷号: 96, 页码: 76
作者:  Tan, Shiwen;  Zhou, Changhe;  Shirakakwa, Akira;  Ueda, Ken-ichi;  Li, Jianlang;  apuli@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:66/0  |  提交时间:2017/12/25
Study of a grating interferometer with high optical subdivision technique 会议论文
HOLOGRAPHY, DIFFRACTIVE OPTICS, AND APPLICATIONS VII
作者:  Lu, Yancong;  Zhou, Changhe;  Li, Shubin;  Wei, Chunlong;  Li, Minkang;  Xiang, Xiansong;  Deng, Jili;  Xiang, Changcheng;  Jia, Wei;  Yu, Junjie;  Wang, Jin;  Li, Chao;  chazhou@mail.shcnc.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:80/0  |  提交时间:2017/12/25
Facial color measurement based on camera colorimetric characterization 会议论文
HOLOGRAPHY, DIFFRACTIVE OPTICS, AND APPLICATIONS VII
作者:  Yang, Boquan;  Zhou, Changhe;  Wang, Shaoqing;  Fan, Xin;  Li, Chao;  chazhou@mail.shcnc.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:21/0  |  提交时间:2017/12/25
Automatic spectral calibration for polarization-sensitive optical coherence tomography 期刊论文
Opt. Express, 2017, 卷号: 25, 期号: 20, 页码: 23605
作者:  Chen, Yan;  Li, Zhongliang;  Nan, Nan;  Bu, Yang;  Wang, Xuan;  Pan, Liuhua;  Wang, Xiangzhao;  lizhongliang@siom.ac.cn;  wxz26267@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:38/0  |  提交时间:2017/12/25
Tailoring femtosecond 1.5-mu m Bessel beams for manufacturing high-aspect-ratio through-silicon vias 期刊论文
Sci Rep, 2017, 卷号: 7
作者:  He, Fei;  Yu, Junjie;  Tan, Yuanxin;  Chu, Wei;  Zhou, Changhe;  Cheng, Ya;  Sugioka, Koji;  ya.cheng@siom.ac.cn;  ksugioka@riken.jp
收藏  |  浏览/下载:34/0  |  提交时间:2017/12/25
Programmable uniformity correction by using plug-in finger arrays in advanced lithography system 期刊论文
Opt. Commun., 2017, 卷号: 392, 页码: 77
作者:  Cheng, Weilin;  Zhang, Yunbo;  Zhu, Jing;  Yang, Baoxi;  Zeng, Aijun;  Huang, Huijie;  huanghuijie@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:28/0  |  提交时间:2017/12/25
Optimal defocus selection based on normed Fourier transform for digital fringe pattern profilometry 期刊论文
Appl. Optics, 2017, 卷号: 56, 期号: 28, 页码: 8014
作者:  Kamagara, Abel;  Wang, Xiangzhao;  Li, Sikun;  wxz26267@siom.ac.cn;  lisikun@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:15/0  |  提交时间:2017/12/25
Interferometric rotating point spread function 期刊论文
Sci Rep, 2017, 卷号: 7
作者:  Wang, Wei;  Situ, Guohai;  ghsitu@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:17/0  |  提交时间:2017/12/25
Three-dimensional edge extraction in optical scanning holography 会议论文
HOLOGRAPHY, DIFFRACTIVE OPTICS, AND APPLICATIONS VII
作者:  Zong, Yonghong;  Zhou, Changhe;  Ma, Jianyong;  Jia, Wei;  Wang, Jin
收藏  |  浏览/下载:14/0  |  提交时间:2017/12/25
Programmable uniformity correction by using plug-in finger arrays in advanced lithography system 期刊论文
Opt. Commun., 2017, 卷号: 392, 页码: 77
作者:  Cheng, Weilin;  Zhang, Yunbo;  Zhu, Jing;  Yang, Baoxi;  Zeng, Aijun;  Huang, Huijie;  huanghuijie@siom.ac.cn
收藏  |  浏览/下载:20/0  |  提交时间:2017/12/25