SIOM OpenIR  > 中科院强激光材料重点实验室
Formation mechanism of scattering centers in BaMgF4 single crystals
Chengchun Zhao(赵呈春); Lianhan Zhang, Yin Hang, Xiaoming He, Jigang Yin, Pengchao Hu, Guangzhu Chen, Mingzhu He, Huang Huang, Yongyuan Zhu
2011
发表期刊Journal ofCrystalGrowth
期号316页码:158–163
关键词Defects Phase Diagrams Czochralski Method Ferroelectric Materials Nonlinear Optic Materials
收录类别SCI
语种英语
WOS记录号WOS:000287558600030
引用统计
被引频次:3[WOS]   [WOS记录]     [WOS相关记录]
文献类型期刊论文
条目标识符http://ir.siom.ac.cn/handle/181231/10564
专题中科院强激光材料重点实验室
推荐引用方式
GB/T 7714
Chengchun Zhao,Lianhan Zhang, Yin Hang, Xiaoming He, Jigang Yin, Pengchao Hu, Guangzhu Chen, Mingzhu He, Huang Huang, Yongyuan Zhu. Formation mechanism of scattering centers in BaMgF4 single crystals[J]. Journal ofCrystalGrowth,2011(316):158–163.
APA Chengchun Zhao,&Lianhan Zhang, Yin Hang, Xiaoming He, Jigang Yin, Pengchao Hu, Guangzhu Chen, Mingzhu He, Huang Huang, Yongyuan Zhu.(2011).Formation mechanism of scattering centers in BaMgF4 single crystals.Journal ofCrystalGrowth(316),158–163.
MLA Chengchun Zhao,et al."Formation mechanism of scattering centers in BaMgF4 single crystals".Journal ofCrystalGrowth .316(2011):158–163.
条目包含的文件
文件名称/大小 文献类型 版本类型 开放类型 使用许可
Formation mechanism (1478KB) 开放获取使用许可请求全文
个性服务
推荐该条目
保存到收藏夹
查看访问统计
导出为Endnote文件
谷歌学术
谷歌学术中相似的文章
[Chengchun Zhao(赵呈春)]的文章
[Lianhan Zhang, Yin Hang, Xiaoming He, Jigang Yin, Pengchao Hu, Guangzhu Chen, Mingzhu He, Huang Huang, Yongyuan Zhu]的文章
百度学术
百度学术中相似的文章
[Chengchun Zhao(赵呈春)]的文章
[Lianhan Zhang, Yin Hang, Xiaoming He, Jigang Yin, Pengchao Hu, Guangzhu Chen, Mingzhu He, Huang Huang, Yongyuan Zhu]的文章
必应学术
必应学术中相似的文章
[Chengchun Zhao(赵呈春)]的文章
[Lianhan Zhang, Yin Hang, Xiaoming He, Jigang Yin, Pengchao Hu, Guangzhu Chen, Mingzhu He, Huang Huang, Yongyuan Zhu]的文章
相关权益政策
暂无数据
收藏/分享
所有评论 (0)
暂无评论
 

除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。